Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje hogyan kezeljük adatait!

 

Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola által üzemeltetett, a www.budapestitankerteszet.hu domain néven elérhető oldal és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az adatkezelő neve

Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola
 
Az adatkezelő címe

1106 Budapest, Maglódi út 8.

Elérhetőség
Telefon: +36 30-166-03-76

E-mail: info@budapestitankerteszet.hu

Adószám: 15823175-2-42

Webtárhely – szolgáltató adatai:

cégnév: Tárhelypark Kft.

adószám: 23289903-2-43

cégjegyzékszám: 01-09-322570

telefon: +36 1 7004140

iroda címe: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2. em.

emil:info@tarhelypark.hu

Adatvédelmi irányelvek

A szolgáltató tiszteletben tartja az általa működtetett weboldal látogatóinak adatvédelmi jogait és mindent megtesz azok megvédésének érdekében.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználó elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató feltételeit, amely folyamatosan elérhető a szolgáltató honlapján.

Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználó által megadott egyéb adatokkal. A szolgáltató a felhasználó hozzájárulása nélkül nem gyűjt semmiféle személyes, vagy személyére utaló adatot. Szolgáltató nem integrálja az elemzések során szerzett adatait semmiféle külső adatbázissal, amely személyes vagy személyre utaló adatot tartalmaz.

Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés a felhasználó önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik, mikor a felhasználó a weboldalon kitöltötte a kapcsolati űrlapot. A weboldalon a kapcsolatfelvétel során megadott információkat a felhasználó kérdéseinek megválaszolására, a rendelések teljesítésére használjuk.

Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a www.budapestitankerteszet.hu/ oldalon található kapcsolati űrlap igénybevételéhez:

  • a felhasználó neve – aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
  • email címe – cél: kapcsolatfelvétel
  • telefonszáma – nem kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez – cél: telefonos kapcsolatfelvétel

A számlázáshoz:

  • név
  • számlázási név
  • számlázási cím
  • adószám

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott adatok kezelése a kapcsolati űrlap elektronikus úton történő elküldésével kezdődik és a megadott adatok törléséig tart. Az adatok maximum tárolási ideje 5 év. A megadott adatok megváltoztatását, vagy törlését a felhasználó emailben, indoklás nélkül kezdeményezheti. Fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

A weboldal használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, az adatkezelő értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott email címre. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az email értesítéstől számított 8 napon belül jelezheti az info@budapestitankerteszet.hu email címen. Ebben az esetben a felhasználó adatai törlésre  kerülnek a rendszerből, és ezzel a két fél közötti kapcsolat és bármilyen követelés megszűnik. Amennyiben a felhasználó az értesítéstől számított 8 napon belül nem jelzi, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor azokat elfogadottnak tekintjük.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a www. budapestitankerteszet.hu honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.

A www.budapestitankerteszet.hu honlapján elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Használatuk feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A www.budapestitankerteszet.hu-n található anyagokat kizárólag a Magyula előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

A felhasználó jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga: Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az adatkezelőnél folyamatban van-e. Felhasználó jogosult az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni. Felhasználó jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak, törli az adatokat.

Korlátozáshoz való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra, de a felhasználó igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy a felhasználó a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő a felhasználót előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke.

Felhasználó a fentiekben felsorolt esetekben igényét írásban jelezheti az info@budapestitankerteszet.hu email címen.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Ha az adatkezelő a felhasználó kérésének nem tud eleget tenni, erről a felhasználót 30 napon belül tájékoztatja. Az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felhasználó jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.), vagy választása szerint az adatkezelő székhelye, a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

Adatbiztonság

A szolgáltatás technikai hátterét a szolgáltató biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését a Tárhelypark cég végzi.